خانه 95 متری در سکمکوی استانبول

خانه 95 متری در سکمکوی استانبول

خانه 95 متری در سکمکوی استانبول - نزدیک به حمل ونقل عمومی - نمای شهر - منظره زیبا - نزدیک فرودگاه - زمین بازی

ترکیه » استانبول » سکمکوی

خانه 200 متری در پورساکلار آنکارا

خانه 200 متری در پورساکلار آنکارا

خانه 200 متری در پورساکلار آنکارا - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نزدیک به فرودگاه - نمای شهر - منظره زیبا - زمین بازی - تناسب اندام

ترکیه » آنکارا » پورساکلار

خانه 140 متری در کاراباگلار ازمیر

خانه 140 متری در کاراباگلار ازمیر

خانه 140 متری در کاراباگلار ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای شهر - منظره زیبا - نزدیک فرودگاه - زمین بازی

ترکیه » ازمیر » کاراباگلار

خانه 115 متری در کاراباگلار ازمیر

خانه 115 متری در کاراباگلار ازمیر

خانه 115 متری در کاراباگلار ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای شهر - زمین بازی

ترکیه » ازمیر » کاراباگلار

خانه 95 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 95 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 95 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای شهر

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل ونقل عمومی - نزدیک به دریا - منظره زیبا

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره طبیعت - چشم انداز زیبا - نمای دریا - زمین بازی

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 145 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 145 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 145 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل دریایی - منظره طبیعت - نمای شهر

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر - نمای شهر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره زیبا

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 144 متری در برنووا ازمیر

خانه 144 متری در برنووا ازمیر

خانه 144 متری در برنووا ازمیر - نزدیک به حمل ونقل عمومی - نزدیک به مترو - نمای شهر - نمای دریا - چشم انداز زیبا - نزدیک فرودگاه - نزدیک دریا - استخر

ترکیه » ازمیر » برنووا

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره زیبا - چشم انداز شهر - زمین بازی - نگهبانی

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 162 متری در کاراباگلار ازمیر

خانه 162 متری در کاراباگلار ازمیر

خانه 162 متری در کاراباگلار ازمیر - نمای شهر - منظره زیبا - زمین بازی - نزدیک به حمل و نقل عمومی

ترکیه » ازمیر » کاراباگلار

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای شهر - چشم انداز زیبا - پارکینگ - آسانسور

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 85 متری در چانکایا آنکارا

خانه 85 متری در چانکایا آنکارا

خانه 85 متری در چانکایا آنکارا - نمای شهر - منظره دریاچه - منظره طبیعت - استخر - زمین تنیس - زمین بازی

ترکیه » آنکارا » چانکایا

خانه 90 متری در چانکایا آنکارا

خانه 90 متری در چانکایا آنکارا

خانه 90 متری در چانکایا آنکارا - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره دریاچه - منظره طبیعت - چشم انداز زیبا - استخر

ترکیه » آنکارا » چانکایا

خانه 75 متری در چانکایا آنکارا

خانه 75 متری در چانکایا آنکارا

خانه 75 متری در چانکایا آنکارا - چشم انداز شهر - منظره زیبا - نزدیک به حمل و نقل عمومی - زمین بازی - استخر - نگهبانی

ترکیه » آنکارا » چانکایا

خانه 100 متری در چانکایا آنکارا

خانه 100 متری در چانکایا آنکارا

خانه 100 متری در چانکایا آنکارا - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای شهر - منظره طبیعت - استخر - زمین بازی

ترکیه » آنکارا » چانکایا

خانه 109 متری در چانکایا آنکارا

خانه 109 متری در چانکایا آنکارا

خانه 109 متری در چانکایا آنکارا - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره طبیعت - چشم انداز شهر - زمین بازی - نگهبانی

ترکیه » آنکارا » چانکایا

خانه 90 متری در چانکایا آنکارا

خانه 90 متری در چانکایا آنکارا

خانه 90 متری در چانکایا آنکارا - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره دریاچه - منظره طبیعت - چشم انداز زیبا - استخر - زمین بازی - نگهبانی

ترکیه » آنکارا » چانکایا

خانه 180 متری در چانکایا آنکارا

خانه 180 متری در چانکایا آنکارا

خانه 180 متری در چانکایا آنکارا - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره دریاچه - منظره طبیعت - چشم انداز زیبا

ترکیه » آنکارا » چانکایا

خانه 66 متری در کاگیتان استانبول

خانه 66 متری در کاگیتان استانبول

خانه 66 متری در کاگیتان استانبول - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نزدیک به فرودگاه - چشم انداز زیبا - نمای شهر - نزدیک فرودگاه

ترکیه » استانبول » کاگیتان

خانه 226 متری در کاگیتان استانبول

خانه 226 متری در کاگیتان استانبول

خانه 226 متری در کاگیتان استانبول - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای شهر - منظره طبیعت - نزدیک فرودگاه - استخر - زمین بازی

ترکیه » استانبول » کاگیتان

خانه 138 متری در کاگیتان استانبول

خانه 138 متری در کاگیتان استانبول

خانه 138 متری در کاگیتان استانبول - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نزدیک به مترو - نمای شهر - منظره طبیعت - نزدیک فرودگاه - زمین تنیس - استخر

ترکیه » استانبول » کاگیتان

خانه 45 متری در کاگیتان استانبول

خانه 45 متری در کاگیتان استانبول

خانه 45 متری در کاگیتان استانبول

ترکیه » استانبول » کاگیتان

خانه 66 متری در کاگیتان استانبول

خانه 66 متری در کاگیتان استانبول

خانه 66 متری در کاگیتان استانبول - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نزدیک مترو - نزدیک فرودگاه- چشم انداز شهر - استخر - زمین بازی - تناسب اندام

ترکیه » استانبول » کاگیتان

خانه 200 متری در پورساکلار آنکارا

خانه 200 متری در پورساکلار آنکارا

خانه 200 متری در پورساکلار آنکارا - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای شهر - منظره طبیعت - نزدیک فرودگاه - زمین بازی - تناسب اندام

ترکیه » آنکارا » پورساکلار

خانه 200 متری در پورساکلار آنکارا

خانه 200 متری در پورساکلار آنکارا

خانه 200 متری در پورساکلار آنکارا - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نزدیک به فرودگاه - دارای زمین بازی - دارای نگهبانی

ترکیه » آنکارا » پورساکلار

خانه 180 متری در پورساکلار آنکارا

خانه 180 متری در پورساکلار آنکارا

خانه 180 متری در پورساکلار آنکارا - نزدیک به حمل و نقل عمومی است - نمای - شهر - چشم انداز زیبا - نزدیک فرودگاه

ترکیه » آنکارا » پورساکلار

خانه 250 متری در گلباسی آنکارا

خانه 250 متری در گلباسی آنکارا

خانه 180 متری در گلباسی آنکارا - دارای استخر - زمین تنیس - زمین بازی - باشگاه تناسب اندام

ترکیه » آنکارا » گلباسی

خانه 220 متری در اتیمسگوت آنکارا

خانه 220 متری در اتیمسگوت آنکارا

خانه 220 متری در اتیمسگوت آنکارا - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره طبیعت - چشم انداز زیبا

ترکیه » آنکارا » اتیمسگوت

خانه 130 متری در بیلیک دوزو استانبول

خانه 130 متری در بیلیک دوزو استانبول

خانه 130 متری در بیلیک دوزو استانبول - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای دریا - نمای طبیعت - نزدیک دریا - نزدیک فرودگاه

ترکیه » استانبول » بیلیک دوزو

خانه 110 متری در بیلیک دوزو استانبول

خانه 110 متری در بیلیک دوزو استانبول

خانه 110 متری در بیلیک دوزو استانبول - نزدیک به حمل و نقل عمومی - چشم انداز شهر - باشگاه بدنسازی

ترکیه » استانبول » بیلیک دوزو

خانه 80 متری در کاگیتان استانبول

خانه 80 متری در کاگیتان استانبول

خانه 80 متری در کاگیتان استانبول - نزدیک به حمل و نقل عمومی - چشم انداز شهر - زمین بازی - تناسب اندام

ترکیه » استانبول » کاگیتان

خانه 120 متری در بیلیک دوزو استانبول

خانه 120 متری در بیلیک دوزو استانبول

خانه 120 متری در بیلیک دوزو استانبول - نزدیک به حمل ونقل عمومی - نزدیک به مترو و اتوبوس - چشم انداز شهر

ترکیه » استانبول » بیلیک دوزو

خانه 180 متری در بیلیک دوزو استانبول

خانه 180 متری در بیلیک دوزو استانبول

خانه 180 متری در بیلیک دوزو استانبول - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نزدیک فرودگاه - نزدیک به اتوبوس - نزدیک به پارک

ترکیه » استانبول » بیلیک دوزو

خانه 80 متری در محله چیگلی ازمیر

خانه 80 متری در محله چیگلی ازمیر

خانه 80 متری در محله چیگلی ازمیر-استخر شنا (داخل سالن)-استخر شنا (باز)- کف پارکت - دزدگیر (دزد) - کاغذ دیواری - جکوزی - تهویه مطبوع - سیستم دوربین

ترکیه » ازمیر » چیگلی

خانه ۸۵ متری دو خوابه در ازمیر

خانه ۸۵ متری دو خوابه در ازمیر

خانه ۸۵ متری دو خوابه در ازمیر ضد زلزله نزدیک به دانشگاه

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه ۶۰ متری یک خوابه در ازمیر

خانه ۶۰ متری یک خوابه در ازمیر

خانه ۶۰ متری یک خوابه در ازمیر ضد زلزله و نزدیک به دانشگاه

ترکیه » ازمیر » قرشی یاکا

خانه ۱۳۰ متری دو خوابه در ازمیر

خانه ۱۳۰ متری دو خوابه در ازمیر

خانه ۱۳۰ متری دو خوابه در ازمیر در مجتمع دانشجویی برای محصلان. این مجتمع دارای ۳۵۰ واحد است.

ترکیه » ازمیر » منمن

خانه مبله ۵۸ متری در ازمیر

خانه مبله ۵۸ متری در ازمیر

خانه مبله ۵۸ متری در ازمیر در یکی از بهترین محله ها با ویو فوق العاده در نزدیکی مراکز خرید

ترکیه » ازمیر » برنووا

ملک ۱۰۰ متری دو خوابه در ازمیر

ملک ۱۰۰ متری دو خوابه در ازمیر

ملک ۱۰۰ متری دو خوابه در ازمیر در مرکز شهر با منظره فوق العاده

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه ۷۵ متری یک خوابه در ازمیر

خانه ۷۵ متری یک خوابه در ازمیر

خانه ۷۵ متری یک خوابه در ازمیر با امکانات کامل و دسترسی فوق العاده

ترکیه » ازمیر » برنووا

خانه ۶۰ متری مبله در ازمیر

خانه ۶۰ متری مبله در ازمیر

خانه ۶۰ متری مبله در ازمیر یک خوابه با امکانات کامل در مجتمع ای زیبا و لوکیشن عالی

ترکیه » ازمیر » برنووا

خانه ۶۵ متری ۱ خوابه در ازمیر

خانه ۶۵ متری ۱ خوابه در ازمیر

خانه ۶۵ متری ۱ خوابه در ازمیر با دید فوق العاده زیبا به جنگل واقع شده در منطقه آتاتورک

ترکیه » ازمیر » نارلیدر

خانه لوکس ۹۰ متری در ازمیر

خانه لوکس ۹۰ متری در ازمیر

خانه لوکس ۹۰ متری در ازمیر دارای دو خواب در مجتمعی با امکانات کامل و همچنین دارای سیستم هوشمند خانه و دارا بودن محوطه ۴۵۰۰ متری ورزشی

ترکیه » ازمیر » قاضی میر

خانه ۸۰ متری دو خوابه در آنکارا

خانه ۸۰ متری دو خوابه در آنکارا

خانه ۸۰ متری دو خوابه در آنکارا در یکی از بهترین پروژه های شهر آنکارا با امکانات فوق العاده در مرکز شهر و دسترسی عالی

ترکیه » آنکارا » اتیمسگوت

خانه ۱۳۰ متری ۳ خوابه در آنکارا

خانه ۱۳۰ متری ۳ خوابه در آنکارا

خانه ۱۳۰ متری ۳ خوابه در آنکارا فول امکانات در مرکز شهر در یکی از بهترین پروژه های شهر آنکارا

ترکیه » آنکارا » اتیمسگوت

خرید خانه 110 متری در کاگیتان استانبول

خرید خانه 110 متری در کاگیتان استانبول

خرید خانه 110 متری در کاگیتان استانبول - نزدیک به تونل اورآسیا - نزدیک به حمل و نقل دریایی - نزدیک به پل بسفروس - نزدیک به دریا - نزدیک به فرودگاه

ترکیه » استانبول » کاگیتان

خانه ۱۶۵ متری ۴ خوابه در آنکارا

خانه ۱۶۵ متری ۴ خوابه در آنکارا

خانه ۱۶۵ متری ۴ خوابه در آنکارا با امکانات کامل نزدیک به فرودگاه و مترو واقع شده در مرکز شهر

ترکیه » آنکارا » اتیمسگوت

خانه 76 متری در سریر استانبول

خانه 76 متری در سریر استانبول

ترکیه » استانبول » سریر

خانه 200 متری در چانکایا آنکارا

خانه 200 متری در چانکایا آنکارا

خانه 200 متری در چانکایا آنکارا - با منظره زیبای شهر - در مرکز شهر - نزدیک به حمل و نقل عمومی : اتوبوس مترو...

ترکیه » آنکارا » چانکایا

خانه ۴ خوابه ۲۱۸ متری در آنکارا

خانه ۴ خوابه ۲۱۸ متری در آنکارا

خانه ۴ خوابه ۲۱۸ متری در آنکارا با منظره فوق العاده شهری و دارای دو پارکینگ برای هر واحد

ترکیه » آنکارا » چانکایا

خانه 125 متری در سریر استانبول

خانه 125 متری در سریر استانبول

خانه 125 متری در سریر استانبول - نزدیک به حمل و نقل دریایی - نزدیک به مترو و اتوبوس

ترکیه » استانبول » سریر

خانه لوکس ۴ خوابه در آنکارا

خانه لوکس ۴ خوابه در آنکارا

خانه لوکس ۴ خوابه در آنکارا ساخته شده از متریال درجه یک در یک مجتمع با ۴ بلوک با نگهبانی ۲۴ ساعته و دارای فضای سبز و مسیر پیاده روی

ترکیه » آنکارا » ینی محله

خانه ۱۸۷ متری ۴ خوابه در آنکارا

خانه ۱۸۷ متری ۴ خوابه در آنکارا

خانه ۱۸۷ متری ۴ خوابه در آنکارا دارای دو بالکن و محل بازی برای کودکان

ترکیه » آنکارا » ینی محله

ملک ۱۳۸ متری دو خوابه در استانبول

ملک ۱۳۸ متری دو خوابه در استانبول

ملک ۱۳۸ متری دو خوابه در استانبول در نزدیکی فرودگاه و مدارس و دانشگاه ها با منظره جنگلی و نزدیک به پل بسفروس استانبول

ترکیه » استانبول » سکمکوی

ویلای ۴ خوابه در استانبول دارای باغچه و استخر خصوصی

ویلای ۴ خوابه در استانبول دارای باغچه و استخر خصوصی

ویلای ۴ خوابه در استانبول دارای باغچه و استخر خصوصی به همراه سیستم هوشمند خانه

ترکیه » استانبول » سریر

خانه ۱۰۰ متری در استانبول با لوکیشن فوق العاده

خانه ۱۰۰ متری در استانبول با لوکیشن فوق العاده

خانه ۱۰۰ متری در استانبول با لوکیشن فوق العاده و دسترسی سریع به مراکز خرید استانبول

ترکیه » استانبول » مجیدیه کوی

خانه 125 متری در سریر استانبول

خانه 125 متری در سریر استانبول

خانه 125 متری در سریر استانبول - نزدیک به پارک و باغ برای بازی کودکان - مناطق ورزشی فضای باز

ترکیه » استانبول » سریر

خانه 160 متری دو خوابه در ازمیر

خانه 160 متری دو خوابه در ازمیر

خرید خانه 160 متری دو خوابه در ازمیر ترکیه، دارای سالن مجهز بدنسازی و نزدیک ساحل و در نزدیکی فرودگاه در مرکز شهر

ترکیه » ازمیر » قاضی امیر

خانه 190 متری در چانکایا آنکارا

خانه 190 متری در چانکایا آنکارا

خانه 190 متری در چانکایا آنکارا - واقع در مرکز شهر - دارای منظره زیبا - دسترسی آسان

ترکیه » آنکارا » چانکایا

آپارتمان سه خوابه ۱۶۵ متری در استانبول

آپارتمان سه خوابه ۱۶۵ متری در استانبول

آپارتمان سه خوابه ۱۶۵ متری در استانبول دارای دسترسی فوق العاده - زمین فوتبال و سالن ورزشی و محیط مخصوص برگزاری مهمانی ها - استخر شنا برای کودکان

ترکیه » استانبول » سکمکوی

خانه 101 متری در سریر استانبول

خانه 101 متری در سریر استانبول

خانه 101 متری در سریر استانبول - منظره شهر - نزدیک به حمل و نقل دریایی - مرکز شهر

ترکیه » استانبول » سریر

خانه لوکس ۱۷۴ متری در استانبول

خانه لوکس ۱۷۴ متری در استانبول

خانه لوکس ۱۷۴ متری در استانبول نزدیک به مرکز شهر و وسایل حمل و نقل عمومی

ترکیه » استانبول » باغچه لی اولر

خانه ۸۷ متری در باقرکوی استانبول

خانه ۸۷ متری در باقرکوی استانبول

خانه ۸۷ متری در باقرکوی استانبول به همراه منظره شهری در مرکز شهر , نزدیک به مترو و وسایل نقلیه عمومی و فرودگاه

ترکیه » استانبول » باقرکوی

خانه ۱۳۸ متری دو خوابه در استانبول

خانه ۱۳۸ متری دو خوابه در استانبول

خانه ۱۳۸ متری دو خوابه در استانبول دارای استخر و سالن سینما,کافه و نگهبانی ۲۴ ساعته و سالن ورزش و زمین فوتبال - نزدیک به فرودگاه

ترکیه » استانبول » سکمکوی

خانه ۸۱ متری یک خوابه در استانبول

خانه ۸۱ متری یک خوابه در استانبول

خانه ۸۱ متری یک خوابه در استانبول , نزدیک به فرودگاه , با منظره ی جنگل , نزدیک به وسایل حمل و نقل عمومی

ترکیه » استانبول » سکمکوی

ملک لوکس ۱۸۰ متری در محله اتیمسگوت آنکارا

ملک لوکس ۱۸۰ متری در محله اتیمسگوت آنکارا

ترکیه » آنکارا » اتیمسگوت

اجاره خانه دوبلکس ۱۶۵ متری 4+1

اجاره خانه دوبلکس ۱۶۵ متری 4+1

خانه بازسازی شده , نزدیک به ایستگاه , 13 ساله , خالص: 140 مترمربع - دوبلکس با تراس و نزدیک به وسایل حمل و نقل عمومی

ترکیه » آنکارا » کانکایا

خانه لوکس ۱۸۰ متری با منظره شهر

خانه لوکس ۱۸۰ متری با منظره شهر

ویژگی های داخلی و خارجی ★ در محدوده مرکزی, 180m2 4 + 1, مستر حمام ، کابینت لباسشویی, اتاق خواب ، دوش ، بالکن تراس ، درب فلزی ...

ترکیه » آنکارا » پورساکلار